Huisreglement

HUISREGLEMENT PRAKTIJK VOOR PSYCHIATRIE EN PSYCHOTHERAPIE
Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, de bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
 • Omdat de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen wanneer u de wachtruimte verlaat.
 • Vriendelijk verzoek om uw mobiele telefoons bij binnenkomst van de praktijk op “stil” te zetten.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Als cliënt heeft u het recht op inzage in uw dossier.
 • De praktijk wordt ieder jaar geauditeerd, waarbij het dossier beoordeeld kan worden. Als cliënt heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken en kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend therapeut.
 • De praktijk is verplicht om de diagnose te vermelden op de factuur die aan uw zorgverzekeraar verstuurd wordt; daarnaast is de praktijk verplicht om deze gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Wanneer u daar bezwaar tegen kunt u een zogenaamde privacy verklaring invullen. Deze gegevens worden dan niet verzonden aan de verzekeraar en aan het DIS. 
 • Tevens is de praktijk verplicht behandeleffecten te meten en gepseudonimiseerd door te geven aan stichting Benchmark GGZ. Uw gegevens worden in ons computersysteem vastgelegd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Ook hier kunt u bezwaar tegen maken; deze gevens worden dan niet naar de Stichting Benchmark GGZ gestuurd.
 • Uw huisarts wordt van uw zorgproces op de hoogte gehouden, tenzij u daar niet mee instemt. In de brief naar de huisarts worden vermeld de diagnose, de DSM IV classificatie, de soort behandeling en eventuele medicatie, het verloop en het eindresultaat. Ook van elke belangrijke wijziging, zoals het wijzigen van de diagnose, een verandering in de behandelmethode en of medicatie stellen wij uw huisarts op de hoogte.
 • Heeft u een klacht? Dan kunt u deze kenbaar maken bij uw behandelaar. In een persoonlijk gesprek kan de klacht besproken worden teneinde tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit gesprek niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een klacht indienen via de klachtenprocedure.
 • Uw gegevens worden in ons computersysteem vastgelegd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Wij verzoeken u geen waardevolle spullen in de wachtruimte, jas of tas, achter te laten.
 • De Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie acht zich niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van zich in en om de praktijk bevindende bezittingen van bezoekers.
 • De Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie heeft het vluchtplan in de wachtruimte en in het kantoor zichtbaar opgehangen. Bij incidenten volgt u het vluchtplan. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie  (brandweer, politie) op te volgen.
 • De Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondsheidszorg zijn van toepassing: Algemene Voorwaarden GGZ

Indien u opmerkingen, ideeën etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk of per mail (secretariaat@praktijk-hagedoorn.nl) aan ons doorgeven.