Huisreglement

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen.  
Dit reglement heeft als doel om voor zowel de cliënten, de bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden. Onderstaand zijn de regels weergegeven: 

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. De praktijk heeft het recht om personen die onfatsoenlijk gedrag vertonen, te verwijderen uit de praktijk.  
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod en huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. Vriendelijk verzoek om de mobiele telefoon bij binnenkomst van de praktijk op “stil” te zetten. 
 • Uw gegevens worden in ons computersysteem vastgelegd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als cliënt heeft u het recht op inzage in uw dossier.  
 • De praktijk wordt ieder jaar geauditeerd, waarbij het dossier in gezien kan worden. Als cliënt heeft u het recht hier bezwaar tegen te maken en kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelaar.  
 • De praktijk is vanuit de zorgverzekeringswet verplicht om de diagnose te vermelden op de factuur die aan uw zorgverzekeraar verstuurd wordt. Daarnaast is de praktijk verplicht om gegevens over de vorm van de behandeling aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Wanneer u daar bezwaar tegen kunt u een zogenaamde privacy verklaring invullen. Deze gegevens worden dan niet verzonden aan de verzekeraar en aan het DIS.  
 • Tevens is de praktijk verplicht behandeleffecten te meten en gepseudonimiseerd door te geven aan stichting Benchmark GGZ. Ook hier kunt u bezwaar tegen maken, uw gegevens worden dan niet verzonden naar de Stichting Benchmark GGZ. 
 • Uw huisarts wordt van uw behandeling op de hoogte gehouden, tenzij u daar niet mee instemt. In de brief naar de huisarts vermelden wij de diagnose, de DSM classificatie, de behandeling en eventuele medicatie, het verloop van de behandeling en het eindresultaat. 
 • Heeft u een klacht? Dan kunt u deze kenbaar maken bij uw behandelaar. In een persoonlijk gesprek kan de klacht besproken worden om zo tot een goede oplossing te komen. Mocht dit gesprek niet het door u gewenste resultaat opleveren, dan kunt u een klacht indienen via de klachtenprocedure. De klachtprocedure vindt je op onze website; www.praktijk-hagedoorn.nl 
 • Wij verzoeken u geen waardevolle spullen, jas of tas, in de wachtruimte achter te laten. 
 • De praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie acht zich niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van zich in en om de praktijk bevindende bezittingen van bezoekers. 
 • De praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie heeft het vluchtplan in de wachtruimte en in het kantoor zichtbaar opgehangen. Bij incidenten volgt u het vluchtplan. In geval van een onverwachte gebeurtenis dien je de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie  (brandweer, politie) op te volgen. 
 • Afspraken die binnen 24 uur geannuleerd worden komen voor eigen rekening, behalve wanneer er sprake is van overmacht. De bepaling van overmacht wordt gedaan door de directie. Het bedrag voor het annuleren van een afspraak binnen 24 uur bedraagt € 90, =. 
 • De Algemene Voorwaarden Geestelijke Gezondheidszorg zijn van toepassing. Deze staan op onze website. 

Indien opmerkingen of ideeën heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs.  U kunt dit zowel mondeling, schriftelijk of per e-mail kenbaar aan ons kenbaar maken via 
secretariaat@praktijk-hagedoorn.nl