Een verwijsbrief, en dan?

U kunt naar de praktijk verwezen worden door uw huisarts of medisch specialist. Zonder verwijzing kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.
Op de pagina contact staat een voorbeeld verwijsbrief die uw huisarts zou kunnen gebruiken. Wanneer wij de verwijsbrief van uw huisarts hebben ontvangen kunnen wij deze beoordelen en kijken of wij u een passend behandelaanbod kunnen bieden.
Eventueel helpen we u op weg naar een zorgverlener die meer passend zou kunnen zijn. 
Na acceptatie van de verwijzing krijgt u van ons schriftelijk bericht over de eventuele wachttijd en de verdere gang van zaken. De volgende stap is screening en intake.
Voorafgaand aan de intake krijgt u twee vragenlijsten toegezonden; 
De eerste is een screeningsinstrument om te kijken of u juist bent verwezen naar de specialistische GGZ. Dit screeningsinstrument beoordelen wij samen met de verwijsgegevens van uw huisarts.

Uitwisseling van gegevens met uw huisarts, verwijzer;
Indien u ons daar toestemming voor geeft sturen wij uw huisarts een brief over de uitkomsten van de intake en het onderzoek, evenals het behandelvoorstel. In die brief staan gegevens over de aanmelding, de diagnose & classificatie en het behandelvoorstel.
Daarnaast wordt uw huisarts door ons geinformeerd na de jaarlijkse evaluatie en bij de afronding van de behandeling. Ook bij belangrijke wijzigingen in het behandelbeleid, bijvoorbeeld in de medicatie, informeren wij uw huisarts.
Voor wij uw huisarts informeren dient u ons hiervoor schriftelijk toestemming te geven; zie ook ons huisreglement.

Bovenstaande werkafspraken hebben wij met de huisartsen in onze regio gemaakt. Zij stellen het op prijs geinformeerd te worden over de intake en de voortgang van de behandeling.

Aan het eind van de behandeling wordt samen met u een terugvalpreventieplan opgesteld. Dit is een plan waarin opgenomen is wat u zelf kunt doen wanneer de klachten terug komen. Maar ook hoe u kunt voorkomen dat de klachten weer terug komen.
De huisarts wordt aan het eind van de behandeling ook geinformeerd. Tevens krijgt de huisarts adviezen met betrekking tot terugval preventie en advies hoe te handelen bij een recidief. 
Soms kan de huisarts zelf de nazorg doen eventueel met ondersteuning van de POH-GGZ; de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk voor de GGZ. 
Aan het eind van de behandeling wordt ook nog een OQ-45 vragenlijst afgenomen om deze vervolgens samen door te nemen en te kijken hoe het verloop op klachtniveau en functioneringsniveau is geweest.