Lidmaatschap cliëntenraad

Een cliëntenraad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het gevoerde en te voeren beleid.

Wat doet de cliëntenraad?

 • In onderling overleg en in overleg met de directie wordt de gang van zaken besproken in de praktijk, wat verbeterpunten zijn, wat anders/beter kan. Het gaat hierbij om een brede en uiteenlopende agenda van zowel inhoudelijke als organisatorische aandachtspunten.
 • Contact onderhouden met de achterban door bijv. kwaliteitsonderzoek of cliëntenpanels.

Wie kunnen lid worden?
In principe kan je lid van een cliëntenraad bij de praktijk worden:

 • Cliënten van de praktijk.
 • Ex-cliënten die niet langer dan 2 jaar geleden met ontslag zijn gegaan.
 • Vertegenwoordigers van (ex-)cliënten, zoals bijvoorbeeld familieleden.

Wat vragen we van jou?
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • Geïnteresseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg en in de zorg aan cliënten van de Praktijk voor psychiatrie en psychotherapie in het bijzonder.
 • Bekend zijn met de praktijk als cliënt (of familie).
 • Bereid en in staat zijn om de belangen van de cliënten van de praktijk te vertegenwoordigen, afstand kunnen nemen van eigen ervaring.
 • Bereid zijn om (aantal) uren per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen de vergadering (agenda en bijbehorende stukken lezen en mening vormen).
 • Bereid zijn om bepaalde taken op zich te nemen.
 • Bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Bereid zijn te reizen naar de standplaats van de raad.

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:

 • Vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen.
 • Beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen;
 • Te opereren in teamverband;
 • Om gaan met vertrouwelijke informatie;
 • Het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen;
 • Tactvol en standvastig op te treden.

Daarnaast wordt verwacht dat zij:

 • Doorzettingsvermogen hebben.
 • Beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Ook kunnen bepaalde eigenschappen gewenst zijn, zoals:

 • Een kritische, positieve, open houding hebben (zoals bereid zijn naar de ander te luisteren en de ander uit te laten praten, feedback kunnen geven en kunnen ontvangen).
 • Een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben (zoals op tijd komen op vergaderingen en afspraken en het vol kunnen houden om een vergadering bij te wonen die ongeveer 2 uur duurt).

Een belangstellende wordt eerst 3 maanden aspirant-lid. Daarna wordt hij/zij in principe benoemd tot raadslid voor de termijn van drie jaar. Er is één verlenging van die termijn mogelijk.

Wat heeft de cliëntenraad te bieden?

 • Inspraak in de bedrijfsvoering en organisatie van de praktijk.
 • Uitdagend vrijwilligerswerk.
 • Leuk team.
 • Cursussen / bijscholing.
 • Onkostenvergoeding.