Samenwerking met andere partners

De praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie  werkt samen met zogenaamde ketenpartners waarbij het doel is dat de client de juiste zorg krijgt. Dit houdt in dat we samen met u goed kijken welke zorg iemand nodig heeft en wie dat dan het beste kan gaan bieden.
Dit start bij de huisarts met preventie, vervolgens de praktijk odnersteuner (POH-GGZ) met eventueel e-health modules. De volgende stap is basis GGZ, gevolgd door specialistische GGZ. Hierin kan dan weer een onderverdeling wordengemaakt in poliklinisch, deeltijd en klinisch.
Voor meer praktische en pragmatische zaken zoals problemen met werk, financien en huisvesting is algemeen maatschappelijk de aangewezen instantie. 
We werken vanuit de visie; zo veel zorg als nodig is en zo weinig zorg als kan. dat betekent dat wij in onze praktijk vrij flexibel kunnen op- en afschalen.  Wanneer u de behandeling heeft afgerond, kunnen wij u met een terugvalpreventieplan en een adviesbrief terugverwijzen naar uw huisarts danwel de praktijk ondersteuner. Wanneer meer zorg nodig is, overleggen we met onze ketenpartners over intensieve vorm van zorg zoals bijvoorbeeld een deeltijd of tijdelijke opname. Wanneer dit aan de orde is, zullen wij steeds garant staan voor het nazorg traject. Wanneerr er op- of afgeschaald wordt, is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De praktijk kan veel zorg bieden, maar soms is een intensievere behandeling noodzakelijk of een tijdelijke opname. Hiervoor werken we samen met onze partners in de regio. Soms kan het ook zo zijn dat een lichtere vorm van zorg mogelijk is; ook dan zul we daar naar verwijzen. Alles gebeurd in gezamelijk overleg en besluivorming; uw mogelijkheden, wensen en visie zijn daarin erg belangrijk. Voor kinderen en jongeren wordt veelal samengewerkt met het lokale Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook zij kunnen in samenwerking een deel van de benodigde zorg leveren.

Hoe werken we samen?
Door in overleg met u de jusite partners te zoeken die het best passend zijn bij uw situatie. Dit afhankelijk van uw klachten, beperkingen en hulpvraag. Alleen met uw toestemming zullen wij contact met onze partners opnemen.

Met wie?
Onze samenwerkingspartners staan hieronder vermeld.

Wanneer werken we samen?
Dit is afhamkelijk van uw hulpvraag. Wij beschikken over een uitgebreid aanbod van behandeling, maar soms is een intensievere of juist minder intensieve behandeling aangewezen of een behandeling van andere aard. Uiteraard doen we dit in overleg met u en uw naasten.

Gegevensuitwisseling:
Voor een goede samenwerking is zorgvuldige gegevens uitwisseling van wezenlijk belang. In ons huisreglement ({huisreglement) kunt u lezen welke informatie wordt uitgewisseld. Wij vragen uw toestemming hiervoor. 
Met de huisarts worden ggegevens uitgewisseld m.b.t. de diagnose, de behandeling, medicatie, het verloop en de evaluatie van de behandeling. Ook wanneer er een overdracht plaats vindt, informeren wij, met uw toestemming, de nieuwe behandelaar. Zo is het ook voor ons prettig om geïnformeerd te zijn over eerdere behandelingen met betrekking tot de diagnose; het verloop en eventuele medicatie.
Voor de contacten met de Centra voor Jeugd en Gezin geldt eigenlijk hetzelfde; ook alleen met uw toestemming, zullen wij de bnoodzakelijke gegevens voor een goede overdracht en of samenwerking, uitwisselen.
 
U kunt onze specifieke samenwerkingsafspraken en gegevensuitwisseling vinden in ons kwaliteitsstatuut wat u hier kunt vinden: kwaliteitsstatuut 

Met onderstaande zorgverleners wordt samen gewerkt.

Psychiaters:

Mevr. S. Bota, Zwolle, 038-4219500
Psychologen:

Mevr.B. Loonstra, Zwolle, 06-14047618

 
Psychotherapeuten:

Dhr. B. Jonkers, Zwolle, 06-83218187
 
Relatietherapie

Mevr. R. de Goeij, Zwolle, 06-57546081

Verian Heerde: 0900-9255
Psychomotorische therapie:

Dhr. en mevr. van der Meijden, Epe.
www.belloods.nl
0578-611255
Centrum Jeugd en Gezin:

Heerde: 0578 - 72 00 01

Epe:  0578 - 72 00 00

Maatschappelijk Werk:

Verian
0900-9255

Gelre Ziekenhuis Apeldoorn.
ISALA Zwolle

GGZ instellingen:

Dimence Zwolle
GGNet Apeldoorn
Karakter Zwolle & Apeldoorn

Creatieve therapie:

Mevrouw C. de Vries, Heerde
www.claarheid.nl
0578 - 693 086

Internettherapie:

www.mirro.nl

Huisartsen en de praktijk ondersteuners POH-GGZ.