Zorgmodule behandeling

bij depressieve stoornissen

Psycho-educatie
Psycho-educatie: Informatie en uitleg geven over de diagnose, prognose, behandelmogelijkheden, beloop en dergelijke.

Ouderbegeleiding
Door middel van onder andere gedragstherapeutische interventies en adviezen worden de ouders of verzorgers handvatten aangereikt om gedragsverandering bij hun kind te bewerkstelligen.

Systeemtherapie
Systeemtherapie: het versterken van de krachten binnen het gezin, een relatie of bij een individu, middels systeemtheoretische interventies. Het streven is te bereiken dat de betrokkenen hun problemen, zichzelf en hun relatie met anderen anders gaan zien en daarmee anders met elkaar communiceren, op elkaar reageren en met elkaar omgaan.

Steunende en structurerende begeleiding
Ondersteunende (steunend-structurerend) en inzichtgevende behandeling: communicatieve behandelvorm waarbij advies en steun bij dag-nachtritme, dagstructuur en -invulling en inzicht in de relatie tussen klachten, leefomstandigheden, ingrijpende levensgebeurtenissen en persoonlijkheidskenmerken centraal staan.

Individuele therapie kind/jongere
Gedragstherapeutische behandeling van de jongere zelf. Deze kan bestaan uit gesprekken of spelonderdelen. Het doel is onder meer het leren hanteren en verminderen van sombere gedachten. Het zelfvertrouwen wordt versterkt, en het kind leert grenzen aan te geven en om te gaan met nieuwe situaties. Een ander onderdeel is het verbeteren van de sociale vaardigheden.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie: communicatieve behandelvorm die uitgaat van de veronderstelling dat emoties en gedrag grotendeels het product zijn van overtuigingen en dat cognitieve en gedragsmatige interventies daarom veranderingen in gedachten, gevoelens en gedrag kunnen bewerkstelligen.

Psychomotische therapie (PMT)
Psychomotorische therapie is gericht op lichamelijke inspanningen, ervaringen en belevingen. P.M.T. kan helpen om iemand weer te motiveren en te activeren en te helpen bij zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld.
Medicatie
Medicamenteuze behandeling: biologische beïnvloeding van de klachten en/of gedragskenmerken.

Terugvalpreventie
Patiënten worden alert gemaakt op mogelijke signalen voor terugval. Er wordt geleerd om anders met deze signalen om te gaan dan voor de start van de behandeling. Ook periodieke contacten, in de vorm van telefoongesprekken en het verstrekken van schriftelijk materiaal, kunnen behulpzaam zijn.

Nazorg

De medicamenteuze behandeling kan worden overgedragen aan de huisarts, wanneer een stabiele fase is bereikt.

Verwijzen

Indien nodig, wordt verwezen naar een eerstelijns orthopedagoog of -psycholoog, Bureau Jeugdzorg, andere GGZ-instelling et cetera.